Zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac

Zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:  

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, za kompleks Fabrika eksploziva i pirotehnike, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac. Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u kancelariji 22, Gradske uprave Grada Kruševca, ul. Gazimestanska br. 1, Kruševac, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Javna prezentacija i rasprava biće održana 18. jula 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Kruševca, ul. Gazimestanska br. 1, u sali 48, od 11-13 časova.