Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks „BIN Commerce“ Beograd Ogranak I, Kruševac, u Kruševcu, operatera „BIN Commerce” d.o.o. Beograd

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks „BIN Commerce“ Beograd Ogranak I, Kruševac, u Kruševcu, operatera „BIN Commerce” d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks „BIN Commerce“ Beograd Ogranak I, Kruševac, u Kruševcu, operatera „BIN Commerce” d.o.o. Beograd. 

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Kruševca, ul. Gazimestanska 1, u kancelariji broj 22, svakog radnog dana od 9 - 14 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti Ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i rasprava biće održana 9. avgusta 2023. godine, u Sali 48, Gradske uprave Grada Kruševca, ul. Gazimenstanska 1, Kruševac sa početkom u 12 časova.