Izveštaj o bezbednosti za „Distributivni centar TNG“, na kp. br. 4421/2 ko Baljevac, operatera „Ras Gas“ d.o.o. Kragujevac

Izveštaj o bezbednosti za „Distributivni centar TNG“, na kp. br. 4421/2 ko Baljevac, operatera „Ras Gas“ d.o.o. Kragujevac

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.zakon i 95/18-dr.zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za „Distributivni centar TNG“, na kp. br. 4421/2 ko Baljevac, operatera „Ras Gas“ d.o.o. Kragujevac. 

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Raška, ul. Predraga Vilimonovića 1, kancelarija 4 u prizemlju, svakog radnog dana od 11 do 13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 25.01.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u sali Opštinske uprave Opštine Raška, ul. Predraga Vilimonovića 1.

Ukoliko, usled pandemijskih uslova, održavanje prezentacije i javne rasprave ne bude moguće uz fizičko prisustvo javnosti i nadležnih organa, Ministarstvo će organizovati prezentaciju i javnu raspravu putem interneta. Internet adresu za pristup prezentaciji i javnoj raspravi, Ministarstvo će objaviti na svojoj internet stranici najkasnije 7 dana pre navedenog termina prezentacije i javne rasprave.

Usled pogoršanja pandemijskih uslova, Ministarstvo organizuje prezentaciju i javnu raspravu putem interneta, u nepromenjenom terminu, 25. januara 2022. godine, sa početkom u 12 časova. Internet adresa za pristup prezentaciji i javnoj raspravi je:

Meeting link:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=me0180e34439675c4d0d45… 

Meeting number:

2376 290 3826

Password:

JUyFkD6DT64

Host key:

370805