Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno, podnetog od privrednog društva „Nebos“ d.o.o. Sevojno.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno, podnetog od privrednog društva „Nebos“ d.o.o. Sevojno.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno,

predmet broj 19-00-01585/2022-06, podnet od privrednog društva „Nebos“ d.o.o. Sevojno.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji na k.p. br. 5650 KO Sevojno, podnetog od privrednog društva „Nebos“ d.o.o. Sevojno.

Aktivnosti koje privredno društvo „Nebos“ d.o.o. Sevojno namerava da preduzima je skladištenje opasnog otpada, operacijama propisanim Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h