Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od Doma zdravlja Voždovac

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od Doma zdravlja Voždovac

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera u ulici Ustanička broj 125a.

Aktivnosti koje Dom zdravlja Voždovac namerava da preduzima su skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji u Beogradu.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu mirjana.todorovic@ekologija.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h, uz prethodnu najavu.