Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od privrednog društva „Jablanovica“ d.o.o. Raška

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od privrednog društva „Jablanovica“ d.o.o. Raška

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr . zakon i 35/2023) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

 

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji  operatera na k.p. br. 328/2 i 331/2 KO Raška.

Aktivnosti koje privredno društvo „Jablanovica“ d.o.o. Raška namerava da preduzima je skladištenje opasnog otpada na lokaciji, dekontaminacija i rasklapanje otpadnih vozila, skladištenje i tretman generisanog otpada.

 Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu otpad@ekologija.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h