Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Nišu Dom zdravlja Niš

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Nišu Dom zdravlja Niš

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 35/23) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

 

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Nišu, podnetog od Doma zdravlja Niš, ulica Vojvode Tankosića br. 15.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Dom zdravlja Niš podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Nišu, dana 29. marta 2023. godine.

Operater, Dom zdravlja Niš vrši fizičko - hemijski tretman medicinskog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: otpad@eko.gov.rs

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 544, od 10 – 12 časova, uz prethodnu najavu na e-mail: otpad@eko.gov.rs.