Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Boru Opšta bolnica Bor

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Boru Opšta bolnica Bor

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Boru, podnetog od Opšte bolnice Bor, ulica Dr Dragiše Mišovića br.1.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Opšta bolnica Bor podnelo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Boru, dana 29. marta 2022. godine.

Operater, Opšta bolnica Bor, vrši fizičko - hemijski tretman otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: otpad@eko.gov.rs

Uvid u podneti zahtev uz prethodnu najavu, može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 544, od 10 – 12 časova.