„Yunirisk“ d.o.o. - Obaveštenje o zahtevu za izdavanje dozvole za rad postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji  u Barajevu

„Yunirisk“ d.o.o. - Obaveštenje o zahtevu za izdavanje dozvole za rad postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji  u Barajevu

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za rad postrojenja za upravljanje otpadom na lokaciji  u Barajevu, ulica Bogoljuba Petkovića broj 2i, na k.p. br. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1 sve K.O. Barajevo, podnet od privrednog društva „Yunirisk“ d.o.o. Beograd.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.zakon) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za rad postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji  u Barajevu, ulica Bogoljuba Petkovića broj 2i, na k.p. br. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1 sve K.O. Barajevo.

Aktivnosti koje privredno društvo „Yunirisk“ d.o.o. Beograd namerava da preduzima su skladištenje neopasnog i opasnog otpada, kao i fizičko-hemijski tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji u Barajevu.

 Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h