Siki Export d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Crvene stene“, selo Budišić kod Malog Zvornika

Siki Export d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Crvene stene“, selo Budišić kod Malog Zvornika

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Siki Export d.o.o., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-2620/2021-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Crvene stene“, selo Budišić kod Malog Zvornika, na k.p. 372/1, 373, 374/1, 375/1, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 399, 400/1, 400/2, 424, 426/2, 427, 428, 429, 430/1, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 433, 437, 440/1, 441, 445/1, sve KO Budišić, SO Mali Zvornik, koje je ograničeno sledećim koordinatama:

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.