PD ''Branko Moravac'' d.o.o.-Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-3391/2021-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

PD ''Branko Moravac'' d.o.o.-Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-3391/2021-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće PD ''Branko Moravac'' d.o.o., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-3391/2021-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije, na k.p. 5545, 5543, 5542, 5541, 5540, 5539, 5597, 5598, 5602, 5599, 5600, 5601, 5604, 5605, 5607/1, 5608, 5609/1, 5610, 5612, 5613/3, 5538, 5603, 5611, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5668, 5667, 5666, 5659/1, 5657/1, 5681, 5684, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 6456, 8094, 5708, 5709, 5710/1, 5710/2, 5711, 5712, 5756/5, 8079, 5535, 5537, sve KO Turija, SO Kučevo, koje je ograničeno sledećim koordinatama:

 

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva  i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.