Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26 - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26 - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom sistema regulacionih objekata od kamena ili materijala iz iskopa za potrebe unapređenja međunarodnog plovnog puta, od km 178+200 do km 183+200, na k.p.br. 989 i 987, KO Sremska Rača, na teritoriji grada Sremska Mitrovica, dana 23.06.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-2269/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.