JP "Putevi Srbije" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

JP "Putevi Srbije" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje brze saobraćajnice - državnog puta IB reda od čvora Dušanovac do kraja KO Prahovo i rekonstrukciju delova državnih puteva IIA reda br. 168 i IIB reda br. 400 na k.p. u KO Dušanovac i KO Prahovo na teritoriji opštine Negotin, zaveden pod brojem 353-02-01640/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.