JKP „Beogradski metro i voz“ - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta: izgradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, zaveden pod br. 353-02-01863/2022-03

JKP „Beogradski metro i voz“ - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta: izgradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, zaveden pod br. 353-02-01863/2022-03

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, JKP „Beogradski metro i voz“, ul. Svetozara Markovića br.38-40, Beograd, podneo je Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja    na životnu sredinu Projekta: izgradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, zaveden pod br. 353-02-01863/2022-03 od 27.05.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.