"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“ u vlasništvu kompanije „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“ u vlasništvu kompanije „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Đorđa Vajferta 29, 19 210 Bor, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“ u vlasništvu kompanoje „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, na KP 9882, KO Donja Bela Reka, Opština Bor, zaveden pod brojem: 353-02-00400/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.