"BOSIL - METAL" D.O.O., BOSILEGRAD - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta "Podvirovi" i "Popovica" na području Karamanice kod Bosilegrada

"BOSIL - METAL" D.O.O., BOSILEGRAD - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta "Podvirovi" i "Popovica" na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta  „BOSIL - METAL“ D.O.O. BOSILEGRAD, podneo je Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada (uključujući postrojenje za preradu rude i odlagalište flotacijske jalovine). Koordinate prelomnih tačaka predloženog eksploatacionog polja su sledeće:

         Tačka                    Y                                      X

               1.               7 610 040                          4 691 227

               2.               7 609 949                          4 692 986

               3.               7 611 152                          4 692 946

               4.               7 613 626                          4 689 024

               5.               7 611 914                          4 689 026

               6.               7 610 721                          4 690 178

               7.               7 610 475                          4 690 223

               8.               7 610 078                          4 690 582

               9.               7 609 926                           4 690 8

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja