''JUGO-KAOLIN'' d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

''JUGO-KAOLIN'' d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-2802/2021-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba, na eksploatacionom polju ''Avala'', koje je ograničeno sledećim koordinatama:

Oznaka tačke

Y

X

1.

7414200

4920550

2.

7414750

4921300

3.

7415250

4921300

4.

7415800

4920550

5.

7415540

4920090

6.

7414865

4920190

7.

7414830

4920406

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.