''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d, iz Beograda-Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje jednokolosečne obilazne železničke pruge oko Niša sa pratećom infrastrukturom, na stacio

''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d, iz Beograda-Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje jednokolosečne obilazne železničke pruge oko Niša sa pratećom infrastrukturom, na stacio

Na osnovu čl. 14, čl. 28. stav 1, čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, ''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d, iz Beograda, Nemanjina 6, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje jednokolosečne obilazne železničke pruge oko Niša sa pratećom infrastrukturom, na stacionaži od km 0+000 do km 20+000, na teritoriji KO Trupale, KO Popovac, KO Medoševac, KO Crveni Krst, KO Kamenica, KO Niš - Pantelej, KO Donji Matejevac, KO Donja Vrežina, KO Brzi Brod, KO Gornja Vrežina, KO Malča, KO Prosek Manastir, KO Sićevo, na području grada Niša, dana 31.01.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-212/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.