''Balkania L.T.D.'' d.o.o, iz Koceljeve, Jovana Cvijića 29a-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničk

''Balkania L.T.D.'' d.o.o, iz Koceljeve, Jovana Cvijića 29a-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničk

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''Balkania L.T.D.'' d.o.o, iz Koceljeve, Jovana Cvijića 29a, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničkih sredstava u Koceljevi, na k.p.br.324/1, KO Koceljeva – Varošica i izgradnju novih objekata u postojećem i novoformiranom delu kompleksa na k.p.br.324/1, 329, 330, 331, 332 i 333/1,KO Koceljeva – Varošica, na teritoriji opštine Koceljeva, dana 31.12.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-3609/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.