Srđan Bratić, Grocka ul. Zlatiborska br.2a - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Izgradnja vikend objekta na kp.br. 1558/36 KO Mala Reka, Nacionalni park „Tara“, Kaluđerske bare, Bajina Bašta

Srđan Bratić, Grocka ul. Zlatiborska br.2a - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Izgradnja vikend objekta na kp.br. 1558/36 KO Mala Reka, Nacionalni park „Tara“, Kaluđerske bare, Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac Projekta, Srđan Bratić, Grocka ul. Zlatiborska br.2a, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Izgradnja vikend objekta na kp.br. 1558/36 KO Mala Reka, Nacionalni park „Tara“, Kaluđerske bare, Bajina Bašta, zaveden pod brojem 353-02-03159/2022-03od 06.09.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.