Složna braća d.o.o, Nova Varoš - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena na površinskom kopu ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice

Složna braća d.o.o, Nova Varoš - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena na površinskom kopu ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta, Složna braća d.o.o, Drmanovići 31320 Nova Varoš, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena na površinskom kopu ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice, zaveden pod brojem 353-02-01495/2023-03 od 25.04.2023

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.