SATR ''ALEH-R'', iz Svilajnca, Dimitrija Katića - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Velike Morave

SATR ''ALEH-R'', iz Svilajnca, Dimitrija Katića - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, SATR ''ALEH-R'', iz Svilajnca, Dimitrija Katića bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Velike Morave, sa spruda uz desnu obalu, duž stacionaže od km 98+167,50 do km 98+270, na delu k.p. br. 5879, 5881/1, 5883/1, 5882, 5836 i 5884/1, KO Lapovo, na teritoriji SO Lapovo, dana 25.10.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-3772/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.