Nosilac projekta “Belgrade Waterfront” Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno- poslovnog objekta u bloku 16, Beograd na vodi na KP br. 1508/402, 1508/403, 1508/404 KO Savski venac Beograd

Nosilac projekta “Belgrade Waterfront” Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno- poslovnog objekta u bloku 16, Beograd na vodi na KP br. 1508/402, 1508/403, 1508/404 KO Savski venac Beograd

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta “Belgrade Waterfront”, Karađorđeva 48, 11070 Beograd, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno- poslovnog objekta u bloku 16, Beograd na vodi na KP br. 1508/402, 1508/403, 1508/404 KO Savski venac Beograd, zaveden pod brojem 011-00-00469/2023-03 od 07.04.2023. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.