JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgpadnjy kraka 10 (10-1 i 10-2), kružnih tokova KT-0, KT-1 i saobraćajnice U1 u okviru petlje Bubanj potok

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgpadnjy kraka 10 (10-1 i 10-2), kružnih tokova KT-0, KT-1 i saobraćajnice U1 u okviru petlje Bubanj potok

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta, JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgpadnjy kraka 10 (10-1 i 10-2), kružnih tokova KT-0, KT-1 i saobraćajnice U1 u okviru petlje Bubanj potok (obilaznica oko Beograda na autoputu E-70/E-75, Deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj potok) na delovima k.p. 2489/19, 2502/1, 505/7, 506/4, 507/4, 505/2, 506/3, 508/1, 508/2, 507/1, 507/2, 507/3, 525/2, 524/2, 524/1, 527/2, 526/4, 527/1, 527/3, 610, 605/2, 611/2, 611/5, 612/2, 611/4, 612/6, 612/1, 612/5, 612/4, 612/3, 613/8, 613/3, 614/3, 631, 632/2, 632/3, 633/3, 633/1, 604/6, 634/1, 634/3, 635/3, 635/2, 636/3, 636/4, 1037/1, 1037/3, 1037/4, 1038/3, 778, 632/1, 758, 777, 776, 759, 760/2, 760/1, 888, 658, 659, 657, 661, 663/3, 663/2, 663/1, 664, 665, 646/1, 670/1, 671, 672, 887/1, 685/1, 684, 683, 682, 686/1, 687/1, 718/1, 724, 715/3, 715/2, 723/1, 719/1, 720/1, 722/2, 722/1, 721/1 KO Beli potok i delovima k.p. 92/3, 92/1, 92/13, 92/14, 92/5, 92/4, 92/16, 92/23, 92/11, 101/7, 80/9, 80/1, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 82/3, 202/1 KO Zuce, zaveden pod brojem 353-02-01061/2023-03 od 27.03.2023.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.