Dom zdravlja Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada Doma zdravlja Niš

Dom zdravlja Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada Doma zdravlja Niš

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta, Dom zdravlja Niš, Ul.Vojvode Tankosića br.15, 18000 Niš, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman medicinskog infektivnog otpada Doma zdravlja Niš, koji je zaveden pod brojem 011-00-00747/2022-03 od 13.06.2022.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.