Bechtel ENKA UK Limited“ Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - betonske baze i postrojenja za separaciju i pranje agregata „Bogdanje“ opština Trstenik

Bechtel ENKA UK Limited“ Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - betonske baze i postrojenja za separaciju i pranje agregata „Bogdanje“ opština Trstenik

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Bechtel ENKA UK Limited“ ogranak Beograd, Resavska br. 23 podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenih objekata - betonske baze i postrojenja za separaciju i pranje agregata „Bogdanje“ sa pratećim sadržajima  na km 47+500, na izgradnji Moravskog koridora, na katastarskim parcelama KO Bogdanje, opština Trstenik, koji je zaveden pod brojem 353-02-03946/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.