„CANCAR KOP“ d.o.o. Bukovik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije mermera iz ležišta „Cancar“ na Venčacu kod Aranđelovca

„CANCAR KOP“ d.o.o. Bukovik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije mermera iz ležišta „Cancar“ na Venčacu kod Aranđelovca

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

 O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „CANCAR KOP“ d.o.o. Bukovik, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije mermera iz ležišta „Cancar“ na Venčacu kod Aranđelovca.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.