„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmene metode otkopavanja u borskoj jami – ležište rude bakra „Borska reka“ iznad kote K-235

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmene metode otkopavanja u borskoj jami – ležište rude bakra „Borska reka“ iznad kote K-235

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29,  podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmene metode otkopavanja u borskoj jami – ležište rude bakra „Borska reka“ iznad kote K-235

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.