„HEDVIGA WTE“ d.o.o. Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada

„HEDVIGA WTE“ d.o.o. Beograd - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta „HEDVIGA WTE“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu , i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.