„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“ na kp.br. 458/5 KO Popovac i kp.br. 2306 KO Medoševac na teritoriji grada Niša, koji je zaveden pod brojem 353-02-03424/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.