''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Majura kod Šapca, Obilazni put 80, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, na stacionaži od km 21+960 do km 22+150, na k.p.br. 14009, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić, dana 08.09.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-3393/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.