''Rudnik'' d.o.o Rudnik - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije polimetaličnih ruda ležišta ''Rudnik'' – Rudnik

''Rudnik'' d.o.o Rudnik - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije polimetaličnih ruda ležišta ''Rudnik'' – Rudnik

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće Rudnik i flotacija ''Rudnik'' d.o.o, Mijše Mihajlovića 2, Rudnik, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije polimetaličnih ruda ležišta ''Rudnik'' – Rudnik, na k.p.br. 877, KO Rudnik, i na k.p.br. 1/1, 196, 179/2, 632, 66, 179/1, 688/2, 691, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 705, KO Majdan,  na teritoriji opštine Gornji Milanovac, dana 09.01.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-107/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.