''NM KOP'' d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Surčinska 225 B - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska na površinskom kopu ''Jakovo II''

''NM KOP'' d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Surčinska 225 B - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska na površinskom kopu ''Jakovo II''

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''NM KOP'' d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Surčinska 225 B, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska na površinskom kopu ''Jakovo II'', na  k.p.br. 2728/1, 2728/2, 2729, 2730, 2731, 2732/1 i 2732/2, KO Jakovo, GO Surčin, na teritoriji grada Beograda, dana 24.08.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-3041/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.