''MLADOST'' d.o.o, iz Leskovca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ''Kaštavar'' na području grada Leskovca

''MLADOST'' d.o.o, iz Leskovca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ''Kaštavar'' na području grada Leskovca

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''MLADOST'' d.o.o, iz Leskovca, Puškinova bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ''Kaštavar'', na katastarskim parcelama broj 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2869, 2871, 2872, 2873/1, 2874/1, 2875, 2876, 2877, 2878, 2880/1, 2881/1, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 4391, 4392 i 4393, KO Pečenjevce, na području grada Leskovca, dana 23.03.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-1026/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.