''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika, Živorada Petrovića 8, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav, na stacionaži od km 1055+100 do km 1055+500, na  k.p.br. 5356, KO Požeženo, na teritoriji SO Veliko Gradište, dana 18.08.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-2959/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.