Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta ''Luke Prahovo''

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta ''Luke Prahovo''

Na osnovu čl. 20. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, iz Beograda, Nemanjina 22-26, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novih lučkih kapaciteta ''Luke Prahovo'', na k.p.br. 5852/2, 5852/5, 5852/6 i deo 5852/1 (reka Dunav) – GP1, delovi k.p.br. 388, 389, 390, 391, 410, 433/2, 5821/1, 5822/3 – GP2, i delovi k.p.br. 510/2, 510/3, 511/3, 513/2, 544/2, 5810/1 – GP3, sve u KO Prahovo, na području SO Negotin, dana 06.08.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2266/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Negotin, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 29.09.2021. godine, sa početkom u 1300 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Negotin, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.