JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 05-2/I sa pripadajućim objektima od GRČ ''Mala nula'' do kompleksa GMRS ''Bežanija 2''

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 05-2/I sa pripadajućim objektima od GRČ ''Mala nula'' do kompleksa GMRS ''Bežanija 2''

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ''Srbijagas'' Novi Sad podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 05-2/I sa pripadajućim objektima (blok stanice i čistačke stanice), od GRČ ''Mala nula'' na k.p. broj 4790/2 KO Surčin, GO Surčin, Grad Beograd, do kompleksa GMRS ''Bežanija 2'' na k.p. broj 6085 i 6086, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Grad Beograd, zaveden pod brojem 353-02-2782/2022-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Novi Beograd, Grad Beograd, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama GO Novi Beograd, Grad Beograd, dana 30.09.2022. godine sa početkom u 11:00 časova.