JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državn

JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282 - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državn

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran, deonica Preljina – Požega, km 117+477.02 do km 147+675.00, Deponija br. 4, na teritoriji KO Markovica, na području SO Lučani, dana 26.07.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-2698/2022-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Lučani, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 09.09.2022. godine, sa početkom u 1200 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Lučani, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.