JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela prevoja Kadinjača, na državnom putu IB reda broj 28, deonica Dub – Dubci

JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela prevoja Kadinjača, na državnom putu IB reda broj 28, deonica Dub – Dubci

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela prevoja Kadinjača, na državnom putu IB reda broj 28, deonica Dub – Dubci, na teritoriji KO Zaglavak, SO Bajina Bašta i KO Stapare, grad Užice, dana 26.07.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-2699/2022-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana u prostorijama Opštinske uprave Bajina Bašta i u prostorijama Gradske uprave grada Užica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 29.09.2022. godine, sa početkom u 1300 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Bajina Bašta, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.