JP Elektromreža Srbije - Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6

JP Elektromreža Srbije - Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP Elektromreža Srbije, Centar za investicije Beograd podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6, ukupne dužine oko 8 kilometara, na KO Niš – Ćele kula, KO Niš – Pantelej, KO Donja Vrežina, KO Brzi Brod, KO Niška Banja, KO Suvi Do, sve na teritoriji Grada Niša zaveden pod brojem 353-02-2389/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Grada Niša, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama Grada Niša, dana 22.10.2021. godine sa početkom u 1200 časova, na način kako je to propisano u skladu sa Instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava.