„Minal Europe Green Material“ d.o.o. Šabac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, Grad Šabac

„Minal Europe Green Material“ d.o.o. Šabac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, Grad Šabac

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće „Minal Europe Green Material“ d.o.o. Šabac podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II (livnica aluminijuma kapaciteta 270 t aluminijumskih trupaca na dan, ili 81.000 t godišnje, pri radu 300 dana u godini, sa pratećim objektima), na k.p. broj 2780/47 KO Majur, Grad Šabac, zaveden pod brojem 353-02-2945/2023-03.

Usled proceduralnih propusta, javna rasprava i prezentacija predmetne Studije prvobitno zakazana za 15.09.2023. godine u prostorijama Grada Šapca, biće održana u novom terminu. Studija o proceni uticaja predmetnog projekta biće dostavljena u GU Grada Šapca, Službi za zaštitu životne sredine i biće moguće izvršiti javni uvid do datuma određenog za održavanje ponovljene javne rasprave.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Grada Šapca, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama Grada Šapca, dana 22.09.2023. godine sa početkom u 1200 časova.