„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene i adaptacije postojećih objekata u objekte za skladištenje opasnog i neopasnog otpada

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene i adaptacije postojećih objekata u objekte za skladištenje opasnog i neopasnog otpada

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene i adaptacije postojećih objekata u objekte za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na katastarskoj parceli br. u okviru kompleksa Elixir Zorka d.o.o na katastarskim parcelama broj 6915/77, 6915/82 i 6915/83 KO Grad Šabac.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Šabac, ul. Gospodar Jevremova 6 kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 15.09.2022. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama  Centra za stručno usavršavanje, ul. Nikole Tesle 1 a, u Šapcu.

Javnu raspravu možete pratiti i putem video linka:

Meeting link:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m0eacf8a6a603d69a5d29e… 

Meeting number:

2363 334 8908