„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije fabrike za proizvodnju i koncentraciju fosforne kiseline na katastarskoj parceli broj 2300/1 KO Prahovo

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije fabrike za proizvodnju i koncentraciju fosforne kiseline na katastarskoj parceli broj 2300/1 KO Prahovo

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o.  Prahovo, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije fabrike za proizvodnju i koncentraciju fosforne kiseline na katastarskoj parceli broj 2300/1 KO Prahovo. 

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske uprave Negotin, ul. Stevana Mokranjca 1, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 15.09.2023. godine sa početkom u 1230 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Negotin, ul. Stevana Mokranjca 1.