„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova na delovima katastarskih parcela br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 KO Prahovo.

„ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova na delovima katastarskih parcela br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 KO Prahovo.

   Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o.  Prahovo, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova na delovima katastarskih parcela br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 KO Prahovo.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske uprave Negotin, ul. Stevana Mokranjca 1, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 21.07.2022. godine sa početkom u 1230 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana on line javna rasprava i prezentacija predmetne Studije putem WEBEX aplikacije.

Meeting link: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m2f359e8d65d3a17e1cf4d… 

Meeting number: 2377 367 5763

Password: JyMPMvhu842 (59676848 from video systems)