„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina)

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd, ul. Resavska br. 23 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate – Preljina) na km 24+000, na parcelama navedenim u zahtevu u KO Čitluk i KO Jasika, na teritoriji grada Kruševca, zaveden pod brojem 353-02-01207/2023-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti, u prostorijama Ministarstva na Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama gradske uprave Kruševac, ul. Gazimestanska br. 1.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 11.08.2023. godine u 1200  časova, u prostorijama gradske uprave Kruševac, ul. Gazimestanska br. 1, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.