„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve (faza 1 i 2 – Fazna rekonstrukcija poletno-sletne staze, okretnice rulne staze, osnovne staze, sistema za odvodnjavanje i kablovske kanalizacije; 3 faza – Proširenje okretnice na pragu 28 poletno sletne staze; 4 faza – Rulna staza i platforma; i 5 faza – Rekonstrukcija zaštitne površine kraja poletno-sletne staze za oba praga Aerodroma Ponikve), zaveden pod brojem 353-01-01921/2023-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske uprave Užice, Dimitrija Tucovića 52, 31 000 Užice, kao i u prostorijama Opštinske uprave Bajina Bašta, Dušana Višića 28, 31 250 Bajina Bašta.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 26.09.2023. godine u 1200  časova, u prostorijama Gradske uprave Užice, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.