"UMKA" D.O.O., UMKA - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekta pripreme mase u kompleksu fabrike "UMKA" DOO, opština Čukarica, Grad Beograd

"UMKA" D.O.O., UMKA - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekta pripreme mase u kompleksu fabrike "UMKA" DOO, opština Čukarica, Grad Beograd

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „UMKA“ D.O.O. UMKA, 13. oktobra br.1, 11 260 Beograd - Umka, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekta pripreme mase u kompleksu fabrike "UMKA" DOO, opština Čukarica, Grad Beograd, na k.p. br.30633 K.O. Umka, zaveden pod brojem 353-02-02280/2022-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske opštine Čukarica, Šumadijski trg 2, 11 030 Beograd - Čukarica.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 10.08.2022. godine u 10 00, u prostorijama Gradske opštine Čukarica, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.