"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o., Šabac - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog objekta u okviru kompleksa Elixir Zorka d.o.o., KO Grad Šabac

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o., Šabac - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog objekta u okviru kompleksa Elixir Zorka d.o.o., KO Grad Šabac

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta "ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o. ŠABAC, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog objekta, povećanje skladišnog kapaciteta, ponovnog iskorišćenja  i uvođenja otpada kao alternativne sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva u Šapcu u okviru kompleksa Elixir Zorka d.o.o. na katastarskim parcelama broj 6915/39, 6915/35,6915/36, 6915/37, 6915/68, 6915/41,6915/69, KO Grad Šabac, na koju je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo rešenje o davanju saglasnosti br. 353-02-1202/2020-03 od 07.10.2020. godine.

Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Šabac - ul. Gospodar Jevremova 6, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 21.09.2021. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama  Centra za stručno usavršavanje, ul. Nikole Tesle 1 a, u Šapcu.