"CRNI VRH POWER" d.o.o. Žagubica - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju vetrolektrane „VE Crni vrh“

"CRNI VRH POWER" d.o.o. Žagubica - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju vetrolektrane „VE Crni vrh“

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida  prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „CRNI VRH POWER“ d.o.o. Žagubica, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju vetrolektrane „VE Crni vrh“, na katastarskim parcelama na teritoriji grada Bora, KO Žagubica i KO Laznica-Selište na terotoriji opštine Žagubica i KO Vlaole na teritoji oppštine Majdanpek.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Bor, ul. Moše Pijade br. 3, u prostorijama Opštinske uprave Žagubica, ul. Trg oslobođenja 1,  12320 Žagubica, u prostorijama Opštinske uprave Majdanpek, ul. Svetog Save bb 19220 Majdanpek kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 27.07.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Bor, ul. Moše Pijade br. 3.