''UNIMER'' d.o.o, Kruševac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije diorita kao TGK na površinskom kopu ''Duboki potok''

''UNIMER'' d.o.o, Kruševac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije diorita kao TGK na površinskom kopu ''Duboki potok''

Na osnovu čl. 20. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''UNIMER'' d.o.o, iz Kruševca, Jasički put 57, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije diorita kao TGK na površinskom kopu ''Duboki potok'', na k.p.br. 3415/1, 3415/2, 3627, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3705/1, 3705/2, 3746, 3747, 3748, 3749, 3754, 7813, na teritoriji KO Dobrujevac, na području SO Boljevac, dana 12.08.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2313/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Boljevac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 08.10.2021. godine, sa početkom u 1000 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Boljevac, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.